જેસોર, પાણીયારી આશ્રમ અને ધોધ નો અનુભવ

ઘણા સમય થી જેસોર, પાણીયારી, બાલારામ અને હાથીદરા ફરવાનું મન હતું. ચોમાસા માં આ જગ્યા ઓ સૌથી વધુ રમણીય હોઈ છે. આમ તો અમે આ બધી જગ્યા એ અમદાવાદ થી ૧ દિવસ માં ફરી લીધી પણ એમાં સૌથી વધુ રોમાંચક પાણીયારી આશ્રમ અને ધોધ લાગ્યો

Continue reading જેસોર, પાણીયારી આશ્રમ અને ધોધ નો અનુભવ

Sunsar Waterfall near Bhiloda

Sunsar Waterfall (સુણસર ધોધ) is the Season waterfall located at Bhiloda North Gujarat. It is 130 km from Ahmedabad and 40 km north of Himmatnagar. It is considered the most heightened seasonal waterfall in Gujarat. It is considered the Mini Kashmir during the monsoon season while raining.

Continue reading Sunsar Waterfall near Bhiloda

Hathni Mata Waterfall Timings, Best time, Entry Fees

Near the Jambughoda and Pavagadh, Hathni Mata Waterfall is a panoramic sight to watch and enjoy. The natural beauty of the entire area is amazing, combined with the hills and water, and lush green surroundings making the place highly visited by people from all over.

Continue reading Hathni Mata Waterfall Timings, Best time, Entry Fees

Zanzari Waterfall near Ahmedabad

Zanzari Waterfall is the most famous and nearest waterfall to Ahmedabad. Which is 85 km from Ahmedabad in between Dehgam and Bayad. It can be covered in one day. It is located on the river Vatrak. Read more about the Zanzari waterfall, good time to visit, Things to do, Entry fees and how to reach it in this post.

Continue reading Zanzari Waterfall near Ahmedabad